OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.zname-darky.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávajícím je provozovatel tohoto e-shopu

Dominik Dostál

Všechovice 236

753 53 Všechovice

IČO: 06310176


Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Zboží je expedováno dle dostupnosti konkrétního produktu. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, tj. včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Zname-darky.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Některé obrázky jsou pouze ilustrativní.

Ochrana osobních dat

Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých osobních dat.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Platební podmínky a expediční lhůty

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 2 pracovních dní od přijetí objednávky, u dárkových košů s možností vlastní výšivky bude zboží dodáno do 5-10 dní, dostupnost jednotlivých výrobků naleznete u každeho výrobku zvlášť. V případě dárků na zakázku (např. medvědi se jménem, ručníky)  je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u platby převodem je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Způsoby platby

Vámi objednané zboží lze zaplatit několika způsoby.

Bankovním převodem
Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou čásku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky. Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

Dobírkou
Platbu za zboží zákazník provede hotově při převzetí zboží.

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: stodvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Neručíme za poškození zboží vzniklé vinou přepravní služby. V takovém případě bude náhrada škody vymáhána zákazníkem u přepravní společnosti.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě: neodborné montáže nebo neodborného uvedení  zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamce dále nevzniká, pokud je zboží mechanicky poškozené spotřebitelem nebo by byla podána na součásti výrobku podléhající přirozenému opotřebení.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá

mechanickým poškozením zboží,

elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

zboží bylo poškozeno přírodními živly

 

Postup při poškození zásilky přepravcem:

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@zname-darky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Místo pro uplatnění reklamace:

Zname-darky

Dominik Dostál

Všechovice 236

753 53 Všechovice

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

OWNiMDYy